Husebymaden

I nordvästra delen av Åsnen strax intill Huseby Bruk ligger naturreservatet Husebymaden som med sina 130 ha utgör en viktig miljö för många våtmarkslevande djur och växter. Den utgör även ett naturligt reningsverk som står för en viktig kvävereduktion i vattnet och på sikt minskad övergödning av omkringliggande miljöer. På slutet av 1800-talet tömdes våtmarken på vatten för att möjliggöra en utökad odling på marken. Det var dock ingen långvarig lösning och ca 60 år senare upphörde odlingen på marken. Kort därpå började man restaurera våtmarken för för att gynna det rika fågellivet i området och idag häckar en mängd fågelarter vid Husebymaden så som årta, knipa, bläsand, knölsvan, tofsvipa, rödbena och enkelbeckasin. Havsörnens maffiga silhuett kan ofta ses svepa över maden och även blå kärrhök är en fitig besökare.

I reservatets norra del ligger Huseby eklund, ett ca 2 ha stort område som ingår i betesmarken i området. Här finns inslag av stora, gamla ekar samt en del död ved som utgör viktiga levnadsmiljöer för många lavar, mossor, svampar och insekter. I lunden kan du höra hackspettarna fara fram över veden med sina näbbar och har du tur kan du få se en nötkråka i hasselbuskagen. Härifrån kan du även få en vacker överblick över våtmarksdelen.

I södra delen av reservatet finns det en parkeringsplats med informationstavla samt rastplats med möjlighet att grilla. Via en större grusväg samt en skogsstig når du sedan ett väl tilltaget fågeltorn med information och mycket bra skådningsmöjligheter med bra sikt över våtmarken.

För att hitta till Husebymaden kör du från Huseby Bruk söderut mot Grimslöv, efter ca 2 km finns det en skylt till naturreservatet och parkeringsplatser.